Avís legal

1. Identitat del titular d'aquesta web.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el titular del domini i pàgina www.plei.cat és:

Raó social:
Plei Audiovisuals
C.I.F .: E55265664
Direcció: Carrer Sant Antoni 1, 17190 SALT (GIRONA)
Telèfon: 680 76 13 54
Correu electrònic: hola@plei.cat

2. Condicions generals d'ús d'aquest lloc web

L'accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’ "Usuari", implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a www.plei.cat , en el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l'Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d'ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposi accedir i, en el seu cas, utilitzar els serveis prestats a través d'aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a www.plei.cat

2.1.- Objecte i àmbit d'aplicació
Les presents condicions generals d'ús, regulen l'accés, navegació i ús de www.plei.cat , així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Plei Audiovisuals podrà establir condicions particulars que seran d'aplicació per l'ús i / o contractació de serveis específics a les presents condicions generals d'aplicació supletòria.

2.2.- Condicions accés i utilització dels serveis
a) L'accés a www.plei.cat en principi té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, sent d’aplicació en aquests casos, les condicions particulars creades a l'efecte que Plei Audiovisuals posarà a la seva disposició prèviament a la contractació.

b) Els menors que pretenguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web hauran de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals. Són aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors a càrrec seu.

c) En tot moment, l'Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d'aquesta web, d'acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l'ordre públic així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.

d) L'Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l'Usuari la comunicació immediata a Plei Audiovisuals de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.

e) L'usuari s'abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de damnar o alterar els sistemes informàtics d'aquesta web; obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquesta web; realitzar accions a través dels serveis inclosos en aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l'honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

f) Si per a la utilització i / o contractació d'un servei en www.plei.cat, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li hagin estat subministrats i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari. En supòsits de robatori, pèrdua o accés no autoritzat a les seves contrasenyes, l'Usuari serà el responsable de la notificació immediata a Plei Audiovisuals per tal de procedir a la seva cancel·lació. Plei Audiovisuals en cap cas serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produeixi la notificació esmentada per part de l'usuari.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Plei Audiovisuals és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren www.plei.cat, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular, i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts al lloc web.
En cap cas l'accés o navegació en www.plei.cat, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial de Plei Audiovisuals per a ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'www.plei.cat, sense autorització expressa i per escrit de Plei Audiovisuals, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.
Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a www.plei.cat a través d'Internet (incloent-hi qualsevol observació, suggeriment, idea, etc.) passarà a ser propietat exclusiva de Plei Audiovisuals que ostentarà els drets il·limitats d'ús, sense meritar per això cap compensació a favor seu, ni a favor de cap altra persona.
Els drets d'imatge de les fotografies incloses en www.plei.cat han estat cedits a Plei Audiovisuals per part dels fotògrafs i artistes que declaren ser propietaris d'aquests drets i estar en disposició de comercialitzar les imatges seleccionades. Qualsevol dubte o reclamació al respecte s'ha de fer directament a aquests fotògrafs, sense que hi hagi cap responsabilitat en aquest sentit per Plei Audiovisuals

4. Règim de responsabilitats i garanties.

4.1. Plei Audiovisuals no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa en www.plei.cat; per tant, exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d'utilitat o expectatives que l'Usuari hagi dipositat en la mateixa.

4.2. Plei Audiovisuals declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la web així com l'absència de virus i components nocius, però no pot fer-se responsable de: (a ) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.plei.cat (b) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l'absència de virus i / o d’ altres components nocius en www.plei.cat; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'han adoptat; (i) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.plei.cat

4.3. L'usuari serà l'únic responsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a www.plei.cat així com de l'ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

4.4. Plei Audiovisuals es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a www.plei.cat amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin Plei Audiovisuals publicarà a la seva web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

4.5. Els enllaços a altres pàgines web que, en el seu cas, existeixin en www.plei.cat poden portar a llocs web dels quals Plei Audiovisuals no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar l'Usuari d'altres fonts d'informació, de manera que l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

4.6. Plei Audiovisuals no es responsabilitza de l'ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l'ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s'ajustin a les presents condicions generals d'ús, ni que ho facin de forma diligent.

5. Política de privacitat.

Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de prestar-li els serveis de compra o consulta que sol·liciti en cada cas. Així mateix, podran ser conservades per a contestar a la seva sol·licitud i per a l'enviament (per canals ordinaris o electrònics) d'informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari.

Així mateix l’ informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la LOPD, enviant una carta certificada o forma equivalent que permeti acreditar la seva recepció, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça : Plei Audiovisuals · C.Sant Antoni 1, 17190 SALT (GIRONA) · Espanya.

La no cumplimentació dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que Plei Audiovisuals no pugui atendre la seva sol·licitud. Plei Audiovisuals no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients / Usuaris a tercers.

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Plei Audiovisuals són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Plei Audiovisuals o a qualsevol tercer a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L'usuari no ha d'incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva introducció.

Certs serveis prestats per Plei Audiovisuals, poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Són, per tant, d'aplicació les condicions particulars de cada cas. En tot allò no regulat per les condicions particulars serà d'aplicació supletòria les condicions generals recollides en la present política de privacitat. S'adverteix als nens i joves menors de 18 anys que han de tenir el permís dels seus pares o tutors per proporcionar dades personals al lloc web de Plei Audiovisuals

Plei Audiovisuals ha adoptat les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja sigui que provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

6. Durada i modificació.

6.1. Plei Audiovisuals es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d'accés publicant els canvis en www.plei.cat. Així mateix, podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s'entendran com vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari accedeixi a www.plei.cat. L 'Usuari,doncs, haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

6.2. Amb independència del que disposen les condicions particulars, Plei Audiovisuals podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.

7. Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre Plei Audiovisuals i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa estipuli la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Plei Audiovisuals i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.